Egzekucja wierzycielska: jak działa komornik?

Komornik to zawód, który na prawdę bardzo często kojarzy się z egzekwowaniem zaległych płatności i wizytami w domach dłużników. Jednak jego rola jest znacznie szersza i obejmuje wiele dziedzin działalności.

Jednym z kluczowych obowiązków komornika jest egzekwowanie należności na bazie tytułów wykonawczych, takich jak wyroki sądowe, wezwania do zapłaty czy ugody zawartej przed sądem.

Komornik ma uprawnienia do zajmowania majątku dłużnika, w tym mienia ruchomego i nieruchomości, w celu zaspokojenia wierzyciela.

Komornik prowadzi również licytacje nieruchomości i innych przedmiotów, które zostały zajęte w drodze egzekucji komorniczej. Licytacje te odbywają się publicznie i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób.

Ponadto, komornik jest także organem egzekucyjnym w postępowaniach upadłościowych oraz para się sporządzaniem protokołów z licytacji komorniczych.

W Polsce zawód komornika regulowany jest przez ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, która określa zakres zadań i uprawnień osób wykonujących ten zawód oraz procedury egzekucyjne.

Warto podkreślić, że komornik jest osobą publiczną, działającą na podstawie prawa i obowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej a także poszanowania praw dłużników.

Podsumowując, komornik to osoba, która kreuje ważną rolę w procesie egzekucji należności i zajmowania majątku dłużników w celu zaspokojenia wierzyciela. Jego działalność jest ściśle regulowana prawem i ma na celu zapewnienie egzekucji zgodnie z aktualnymi przepisami.

Źródło: komornik Warszawa.